Tel : 02-202-4541 / 02-202-4542 / 02-202-4543

สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย  มุ่งมั่นในการรณรงค์  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และเป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการคุณภาพ     เป็นแนวทางดำเนินการ  เพื่อการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Address and Contact

Our Address:

4th Floor, DIP Building, Ministry of Industry, Rama 6 Road, Rachathewi, Bangkok 10400 Thailand


※ Please note that this inquiry will be sent to 【THE ASSOCIATION OF QC HEADQUARTERS OF THAILAND】 via Weekly WiSE. Please contact 【THE ASSOCIATION OF QC HEADQUARTERS OF THAILAND】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.

※ Please note that this inquiry will be sent to 【THE ASSOCIATION OF QC HEADQUARTERS OF THAILAND】 via Weekly WiSE. Please contact 【THE ASSOCIATION OF QC HEADQUARTERS OF THAILAND】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.